%storename% appartiene al negozio %groupname%

#euros# €
=
#points# point
#rewardpoints# Punti
=
#rewarddescription#
 
#rewardpoints# Punti
=
#rewarddescription#

dal #folderdatefrom# al #folderdateto#

#foldername#